คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

photo

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม
อ่านข่าว
photo

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ดูประกาศ
photo

ส่งเกรดและประเมินการสอน

ระบบส่งเกรดออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่งทางสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การอาชีวศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการทางการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโทจาก สปป.ลาว เดินทางกลับประเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว  และหน่วยงาน GIZ Laos ในปี พ.ศ. 2560  ในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้  มจพ. และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดการศึกษาโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ให้กับบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว จำนวน 10 คน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแผน ก แบบ ก2 (รอบเช้า) ขณะนี้นักศึกษาจาก สปป.ลาวทั้ง 10 คนได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร และได้ทำวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สปป.ลาวในช่วงต้นเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา  คาดว่าทั้งหมดจะกลับมาร่วมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มจพ. ที่จะจัดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2561 นี้  ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาทั้ง 10 คน ที่มีความเพียรพยายามตั้งใจศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวจนครบถ้วนสมบูรณ์

TEM_Laos_return_home
The cooperation between BiBB and TEM with DVTM 60-RA
ภาควิชา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก DVTM 60-RA จัดทำคำบรรยายวิดิทัศน์ภาษาไทย เรื่อง Vocational Education and Training in Germany เสนอไปยังหน่วยงาน BiBB

VEDI พร้อมด้วย GIZ-Lao และ VELA-TVET เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันที่ 24 พศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Dr. Phouvieng Phomilay ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว และ Assoc.Prof.Dr. Bounseng Khammounty รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย Kumudhini Rosa หัวหน้าหน่วย GIZ -Lao และ Dr. Inleusa Basengkham ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ VELA-TVET ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”

บันทึกแห่งความทรงจำและส่วนหนึ่งแห่งความประทับใจ

เนื่องในพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ ของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

และร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560