มูลนิธิฯ

ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2519 ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาในกลางปี พ.ศ. 2520 ได้โอนเข้าไปรับราชการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  และในปี พ.ศ. 2528 ได้โอนไปรับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และได้ถึงแก่กรรมขณะกำลังปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ดร.สุภรณ์ มีความเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณอย่างแท้จริง  มีอุดมคติ  และอุดมการณ์ในการทำงานสูงมาก  แม้ว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานหนัก แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเองและสถาบัน  สร้างสรรค์พัฒนา และปลูกฝังนิสัยในการทำงานที่เป็นระบบด้วยความเป็นระเบียบถูกต้อง  แต่เรียบง่าย  เป็นครูที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจทุกวิถีทางให้แก่ลูกศิษย์  ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ด้วยการทำหน้าที่สอน  เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตลอดจนเข้าร่วมเป็นกำลังสำคีญในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพกำลังคน  โดยมุ่งหวังให้ผลงานที่เกิดขึ้นประสบความสำเร็จ  มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ดร.สุภรณ์ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวและความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเองให้กับหน้าที่การงานและลูกศิษย์ทุกคน

 

ดร.สุภรณ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิด มีหลักการ พูดจริง ทำจริง จนได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริหาร  ท่านสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยไว้หลายประการ  อาทิเช่น  โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง  จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อไปศึกษาและฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลีย  เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประชุมวิชาการและเสนอบทความวิชาการหลายครั้ง  และที่สำคัญ ดร.สุภรณ์ ได้ช่วยสร้างมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน  เป็นผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์ พัฒนา และแก้ปัญหาเป็น มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง  และเป็นที่ชื่นชมและยอมรับในทุกวงการอีกด้วย

 

ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ2

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2541 หลังจากทำงานหนักมาตลอดในตอนเช้า  โดยไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันจนถึงเวลา 14.00น.  ดร.สุภรณ์ ได้บอกกับเลขานุการของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาว่า

ขอพักผ่อนสักนิด รู้สึกว่าไม่ค่อยสบาย

ดร.สุภรณ์ เข้าไปพักผ่อนในห้องตามลำพัง โดยล็อคประตูด้านในไว้จนกระทั่งเวลา 16.00 น. นักศึกษาปริญญาโท ที่นัดกับ ดร.สุภรณ์ ได้มาขอพบเพื่อปรึกษาเรื่องการเรียนและวิทยานิพนธ์ จนเวลาประมาณ 17.00น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาขอพบจึงได้พังประตูห้องพักเข้าไป  และพบว่า  ดร.สุภรณ์ หมดสติและเสียชีวิตอยู่ข้างเก้าอี้ทำงาน  ขณะที่งานยังคงค้างอยู่บนโต๊ะทำงานมากมาย

 

ด้วยคุณงานความดีที่ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ ปฏิบัติมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่  คณะบุคคลอันประกอบด้วย คณาจารย์ ลูกศิษย์ และญาติพี่น้องในครอบครัวจึงพร้อมใจกัน ดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิ ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาต เลขที่ ต.211/2543  ทุนจดทะเบียน วงเงินจำนวน 246,891.25 บาท เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี และสืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร.สุภรณ์ ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศึกษาของชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ4

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
  4. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง