บุคลากร

บุลคากรภาควิชา

บุลคากรประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
e-mail : pairote.s@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิช

หัวหน้าภาควิชา
e-mail : anoma.s@fte.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา
e-mail : chaiwichit.c@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม

อาจารย์ประจำภาควิชา
e-mail : sarawut.s@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.สามารถ สว่างแจ้ง

อาจารย์ประจำภาควิชา
e-mail : samart.s@fte.kmutnb.ac.th

 

อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  เมธาภัทร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางวาสนา กลิ่นจำปี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : wasana.k@fte.kmutnb.ac.th

นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : chayanid.h@fte.kmutnb.ac.th