ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ

  1. ในปี พ.ศ. 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2549-2551 ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัมหาสาร-คาม ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันได้มอบให้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว


  2. ในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาฯได้จัดทำหลักสูตรใหม่ คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มี 2 แขนงวิชา คือ บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552


  3. ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสวามารถสูงขึ้นระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ภาควิชาฯดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว


  4. ในปี พ.ศ. 2557 มจพ. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างไทย-ลาว ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยจำนวน 10 ทุน และจากทางมจพ. เพิ่มเติมอีก 2 ทุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการขอใช้สถานที่เพื่อจัดการศึกษาดังกล่าว โดยมอบให้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดการศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2558 รวมระยะเวลา 2 ปีการศึกษา

  5. ในปี พ.ศ. 2560 มจพ. และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มอบให้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดการศึกษาโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ให้กับบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแผน ก แบบ ก2 (รอบเช้า) โครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป. ลาว และ GIZ Laos