หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาและขยายการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเป็นรุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท รอบเช้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน ได้เพิ่มจำนวนการเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทรอบค่ำด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดรับ Read More....

ข่าวประกาศของภาควิชา