ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 ทุกท่าน
เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น
มีหัวข้อและข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก