โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ.