โครงการบรรยายส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแหล่งทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 16 กันยายน 2565

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแหล่งทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -10.00 น. แบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อแนะนำแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แนะนำรายละเอียดการสมัคร การเบิกจ่าย ตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดลงทะเบียนผ่านระบบ Link : https://forms.gle/7e9hbdcHxVfYVdsJ7
และสามารถเข้าร่วมได้ที่ Link Zoom Meeting : https://zoom.us/j/8419403202…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417