สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. สามารถขอสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Grammarly แบบ Premium ได้เลย

     

Grammarly 

เป็นโปรแกรมสําหรับตรวจสอบการเขียนและคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง แบบ real-time ตามหลักไวยากรณ์ และสามารถเช็ค Plagiarism ให้ได้ด้วย 

ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำและรูปแบบประโยค

มีการอธิบายเหตุผลว่าทำไมควรเปลี่ยนคำศัพท์ หรือเปลี่ยนประโยค

ช่วยเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสม รวมถึงหลักการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ

สามารถตรวจสอบบทความได้แบบ Real Time