รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (TEM)
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
รอบค่ำและ รอบเสาร์-อาทิตย์
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM)
แขนงวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
**สำหรับปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร แขนงวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-555-2000 ต่อ 3209
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ