ระบบติดตามคำร้อง

ประกาศ🙂
*บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเลิกการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเอกสารคำร้องต่างๆผ่านทาง Email : req@grad.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนใดๆ ให้ใช้ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการในการยื่นเอกสารคำร้องต่างๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ครับ
ระบบติดตามคำร้อง : https://thesis.grad.kmutnb.ac.th:8080/grad_2022/
**นักศึกษาทุกท่านจะมี ID Password ของ icit accout ที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำไว้ให้เพื่อเข้าระบบติดตามคำร้องและระบบต่างๆของทางมหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัย : https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index