ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ขอแนะนำหนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง การมุ่งเน้นการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการวิจัย” ผู้แต่งหนังสือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มีความยินดีที่จะขอแนะนำหนังสือ
“วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง: การมุ่งเน้นการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการวิจัย”
ผู้แต่งหนังสือโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจ
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1431-1437
และ ที่ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร 0-2555-2000 ต่อ 3209