ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕