**ประกาศรับสมัคร** 20 มิถุนายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 2/2565


(ทั้ง3วิทยาเขต)
ลิ้งค์รับสมัครสมัคร
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx
ลิ้งค์ระเบียบการ : https://grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=464&type=1