ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 3) *เข้าทดสอบการสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษทั่วไประดับบัณฑิตศึกษาในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565* เวลา10.00-11.00 น.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 3) *เข้าทดสอบการสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษทั่วไประดับบัณฑิตศึกษาในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565*
เวลา10.00-11.00 น.