ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว #DVTM64 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว #DVTM64 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3