*ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดวันรับสมัคร*ทุนสนับสนุนเผบแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการเปิดรับ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย
🙌