ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ หัวข้อ “เทคนิคการประเมินจรณทักษะ : แนวทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00-16.00น.

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หัวข้อเทคนิคการประเมินจรณทักษะ : แนวทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00-16.00. 

การบรรยายแบบผสมผสาน (Hybrid)

Onsite ห้อง 703 อาคาร 52 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Online บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM

Join Zoom Meeting

https://shorturl.asia/ba4Qc

Meeting ID: 835 1401 9752

Passcode: 078718

สนใจลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 3209

ดำเนินการโดย

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ