ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16 (NCTehcED16) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 (ICTehcED11)

🔊🔊
หัวข้อ “New-Age Engineering and Education: Driving Innovation-Based and Sustainable Economy”
การประชุมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)
ทั้งสถานที่จัดงานจริง (On-site) และทางรูปแบบออนไลน์ (Online) ✔✔
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยท่านสามารถส่งบทความวิจัยได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 (NCTehcED16) ได้ที่ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณวลัยพร ยอดคำมี สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 ☎☎