ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบวิจัยโมเดล การสรรสร้างนวัตกรรมการวิจัยทางการศึกษา”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบวิจัยโมเดล การสรรสร้างนวัตกรรมการวิจัยทางการศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
**สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และระบบจะปิดการลงทะเบียนภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565