ขอเชิญบุคลากร/นักศึกษา มจพ. เข้ารับการอบรม ฟรี! “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญบุคลากร/นักศึกษา มจพ. เข้ารับการอบรม ฟรี! “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/GcxNTpKNzPUhwWDV6
ภายในวันที่ 1 ก.ค. 65 เท่านั้น!