ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีม”

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 703 อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุธี เสริมสุข
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต/สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3