ประวัติและความเป็นมา


 


ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาและขยายการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530 ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาในปีการศึกษา 2540

การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในช่วง พ.ศ. 2530-2552 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยการรับผู้บริหารจากหน่วยงานเหล่านั้น อาทิ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา

ในปี พ.ศ. 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปีการศึกษา 2549-2551 ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัมหาสาร-คาม ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันได้มอบให้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2551 จัดทำหลักสูตรใหม่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มี 2 แขนงวิชา คือ บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการกับสำนักคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสวามารถสูงขึ้นระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ภาควิชาฯดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว

ปัจจุบัน ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.) สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร