ปรัชญาและปณิธาน

การเรียนการสอนของภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันกำหนดไว้คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และคณะฯมีปณิธาน การใช้ การสรา้ง และการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นผู้รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลีชั้นนำ เพื่อรับใช้สังคม 
พันธกิจ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดีบปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรณยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่สากล

วัตถุประสงค์ของภาควิชา
  • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการอาชีวะและเทคนิคศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ ในสาขาอาชีวะและเทคนิคศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในทักษะด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางการศึกษา รวมทั้งการถ่ายโอนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ