รายชื่อบุคลากรประจำภาควิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากรรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ

  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ

        ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

หัวหน้าภาควิชาฯ

อาจารย์เสมอ เริงอนันต์

 


อาจารย์ เสมอ เริงอนันต์

M.A.I.E (Administration & Supervision)


รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ เมธาภัทร


 รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ เมธาภัทร

Ph.D. (Pedagogy Education)

รองศาสตรจารย์ ดร. สบสันติ์ อุตกฤษฏ์


 

รองศาสตรจารย์ ดร. สบสันติ์ อุตกฤษฏ์

Ed. D. (Industrial Education Management)


อาจารย์ ดร. อโนมา ศิริพานิช

 


อาจารย์ ดร. อโนมา ศิริพานิช

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

อาจารย์ ดร. ณัฐกานต์ อุตกฤษฏ์

    DIT นาง วาสนา กลิ่นจำปี
นาง วาสนา กลิ่นจำปี

ค.อ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

นางชญานิษฐ์ หาญนรินทร์
นาง ชญานิษฐ์ หาญรินทร์
บธ.บ. (บัญชี)   


รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พิเศษศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ ชินะตระกูลPh.D. (Science Education)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามทิพย์ วิมลเกษม Ph.D. (Applied Linguistics)
อาจารย์ ดร. สุชาติ เมื องแก้วค.ด. (อุดมศึกษา)
 อาจารย์ ดร.วิเชียร  เกตุสิงห์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)