อาจารย์เสมอ เริงอนันต์

  • อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2 วาระ)
  • อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สจพ.
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือM.A.I.E (Administration & Supervision)
  • ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นแรก)

Contact Info:

  • samer.r@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://www.tem.fte.kmutnb.ac.th
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Research Interests:

การอาชีวศึกษา (Vocational Education)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)