อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิช

  • หัวหน้าภาควิชาค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  • ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
  • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

Contact Info:

  • anoma.s@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=2395
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 7 ห้อง 705 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การสอน (Teaching)

การฝึกอบรม (Training)

การพัฒนาหลักสูตรทางด้านอาชีวศึกษา (Curriculum Development in Vocational Education )

ศาสตร์การสอน (Pedagogy)