อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรค.ด. (อุดมศึกษา)

Contact Info:

ตำแหน่งสูงสุด
-รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร 10)

วุฒิการศึกษา -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูนครราชสีมา รุ่นที่ 9
-ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
-ปริญญาโท (การบริหารและวางแผนการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
-ปริญญาเอก (สาขาอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่น 19)

ประสบการณ์การบริหาร
-ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (ระดับ 10) สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
-รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับ 10)
-รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร 10)

คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครราชสีมาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) พ.ศ.2510 สำเร็จปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 14)
นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่มีผลงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามายาวนานตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงาน

ที่มา: http://arc.nrru.ac.th/valuable_resource/index.php/th/13-th-th/th1/42-2016-04-17-14-38-13