รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์

  • อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (2 วาระ)
  • (Institute for Technical Education Development : ITED)Ed. D. (Industrial Education Management)
  • ค.อ.ม. เครื่องกล
  • ค.อ.บ. เครื่องกล (เกียรตินิยม)

Contact Info:

  • sobsan.u@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=7346
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การวิจัยอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Research in Vocational and Technical Education)

การวางแผนแบบ ZOPP (ZOPP Planning)

การประเมินโครงการ (Project Evaluation)