รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

  • คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
  • ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  • ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

Contact Info:

  • pairote.s@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 #3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=1213
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training)

ครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainer)