รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร

  • อาจารย์ประจำภาควิชา
  • อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2 วาระ)Ph.D. (Pedagogy Education)
  • ค.อ.ม. (เครื่องกล)
  • ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

Contact Info:

  • pisit.m@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=7245
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Curriculum Development in Vocational and Technical Education)

การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training)

ศาสตร์การสอน (Padagogy)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Designing an Instructional Management)