รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ

  • อาจารย์ประจำภาควิชาค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  • กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
  • ศษ.บ. (การประถมศึกษา-วิทย์-คณิต)

Contact Info:

  • chaiwichit.c@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=1800
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for Educational Research)