ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์

 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษาDIT (Information Security and Forensics)
 • MIS (Information Security and Intelligence)
 • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
 • วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC)
 • จากการสนับสนุนของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วุฒิบัตรหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 (Building Wiring Electrical Installation)
 • ใบอนุญาตผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) (Announcer Licensed)
 • วุฒิบัตรหลักสูตร CCNA Cyber Ops for instructor

Contact Info:

 • nathaporn.u@fte.kmutnb.ac.th
 • +662 555 2000 # 3209
 • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=2396
 • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 7 ห้อง 705 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics)

ความปลอดภัยของสารสนเทศและหน่วยข่าวกรอง/สืบราชการลับ (Information Security and Intelligence)

การเข้าถึงสารสนเทศ (Information Accessibility)

นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี และการฝึกอบรม (Innovation in Education, Technology, and Training)

การค้นคืนสารสนเทศ เพื่อการเขียนและนำเสนอบทความและวิจัย (Information Retrieval for Writing and Presenting Articles and Researches )

การใช้โปรแกรม/เครื่องมือเฉพาะเพื่อการพัฒนาวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Specific Programs/Tools for Research Developments, including quantitative and qualitative researches)