นางวาสนา กลิ่นจำปี

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปการศึกษา: ค.อ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

Contact Info:

  • wnk.kmutnb@gmail.com
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://www.tem.fte.kmutnb.ac.th
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม