อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม

  • อาจารย์ประจำภาควิชาปร.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  • ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  • บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

Contact Info:

  • sarawut.s@fte.kmutnb.ac.th
  • +662 555 2000 # 3209
  • http://research.kmutnb.ac.th/pub/researcher/?id=1867
  • ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests):