ผลงาน  • วิชานวัตกรรมด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรม (Innovation in Vocational and Technical Education and Training)
         นักศึกษาปริญญา DTEM

  • วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Computer Application in Vocational and Technical Education Administration)
        นักศึกษาปริญญาโท TEM 59 -