19 Sep 2021

ภาควิชารับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 410 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ