19 Sep 2021

ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ได้กำหนดจัดงาน “ไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์” และ “โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559”

ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน และระดับมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 11 คน และเพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ภาควิชาได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยปีนี้ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพิ่มเติม