กิจกรรมต่างๆ

ครบรอบการจากไปของ รศ. ดร. ชนะ กสิภาร์ ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. วันที่ 31 มีนาคม 2560

posted Mar 30, 2017, 11:35 PM by Cat Utakrit   [ updated Mar 31, 2017, 5:01 AM ]


วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์ ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ณ อาคาร วชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนี้ ครอบครัวของอาจารย์ชนะและคณาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รวมทั้งศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ไปร่วมทำบุญและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและความรำลึกให้ทุกปีภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาจัดงาน "ไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ 2559" และ "งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2558"

posted Nov 28, 2016, 11:28 AM by Cat Utakrit   [ updated Nov 28, 2016, 4:50 PM ]

           
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาระหว่าง เวลา 15.00-21.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มจพ. ได้จัดพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 และงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และอธิการบดี มจพ. ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาฯ และยังมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาฯจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการไปเป็นที่ประทับใจของผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน   

   

 

 
 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม 5ส ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

posted Aug 31, 2016, 8:39 PM by Cat Utakrit   [ updated Sep 1, 2016, 9:31 PM ]

    

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 5ส กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-14.00น. โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแม่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด ภาควิชาของตนเอง บริเวณอาคารเรียนและทางเดินตามชั้นต่างๆ

ภาคบริหารฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

posted Apr 9, 2016, 1:52 PM by Cat Utakrit   [ updated Aug 13, 2016, 1:21 AM ]

Songkran Festival 2016


ภาคบริหารฯร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ณ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยนักศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท และบุคลากร จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณบดี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาและเพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไปการบรรยายพิเศษ 31 ตุลาคม 2558

posted Nov 18, 2015, 11:04 PM by Cat Utakrit   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM ]

การบรรยายพิเศษของ Prof. Dr. Stockmann ในหัวข้อ The Role of Monitoring & Evaluation for Good Governance ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้ง อาจารย์อาวุโสของมจพ. ตลอดจนบุคลากรอื่นที่ให้ความสนใจ ในการนี้ ผู้บรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังได้ซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เป็นที่ประทับใจยิ่ง


ในโอกาสนี้ Centre for Evaluation มหาวิทยาลัย Saarland เยอรมนี ได้นำภาพกิจกรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยาย รวมทั้งพิธีมอบหนังสือ "การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ" ที่แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรก (หลังจากที่เคยได้แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาจีน มาก่อนแล้ว) ให้กับประธานของ IDEAS ในงาน IDEAS Global Assembly 2015, Bangkok ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา


เพิ่มเติม


  
  


โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาจากสปป.ลาว

posted Aug 31, 2015, 12:44 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM by Cat Utakrit ]

ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2558 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรให้กับคณะนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (สปป.ลาว)  "หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต"  จำนวน 12 คน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสปป.ลาว ได้รู้จัก มจพ. มากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในมจพ. นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมสถานศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง ภายหลังเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้จะได้เข้าเรียนวิชา การนิเทศการสอน ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม ณ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนตามหลักสูตร ค.อ.ม. ดังกล่าว 


เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

posted Aug 28, 2015, 7:28 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM by Cat Utakrit ]


คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทสปป.ลาว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการไปดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 ทางวิทยาลัยได้เลี้ยงต้อนรับผู้เยี่ยมชมด้วยอาหารเช้าและร่วมกันกับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยรับประทานอาหารกลางวันซึ่งปรุงโดยนักเรียนในสาขาอาหารและโภนาการ

อาจารย์เสมอให้ของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์   ตัวแทนจากสปป.ลาวได้มองของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจากวิทยาลัย
                                                                                  
 ห้องครัวทันสมัยที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอาหารเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

บรรยากาศในห้องอาหาร
ร่วมรับประทานอาหารที่ทำโดยนักเรียนสาขาอาหารและโภนาการ


ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม 5ส

posted Aug 28, 2015, 7:00 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:41 PM by Cat Utakrit ]


ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาร่วมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส "ฺBig Cleaning Day" ประจำปี 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 15.30น. 

ป้ายกิจกรรม 5ส
  นักศึกศสในคณะร่วมกันทำกิจกรรม 5ส  นักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าภาควิชา  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 5ส นักศึกษาของคณะร่วมกันทำความสะอาดชั้น 7 ในกิจกรรม 5ส
  

1-8 of 8