ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป. ลาว

posted Jun 28, 2017, 7:23 AM by Cat Utakrit

            


            ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับมอบหมายจาก มจพ. และคณะครุศาสตร์ฯให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป. ลาว  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา  และ GIZ Laos

            โครงการนี้เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ใหักับคณะผู้บริหารและอาจารย์ด้านอาชีวศึกษาจำนวน 10 คน  ทั้งหมดผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนีมาก่อนแล้ว  จึงสามารถเทียบโอนวิชาเรียนในหลักสูตรได้จำนวนหนึ่ง  รวมทั้งสามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน

           อนึ่ง นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับทุนการศึกษาจาก GIZ Laos ให้มาศึกษา ณ มจพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่  มิ.ย. 2560 – มิ.ย. 2561

          ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้ว มจพ.  และเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่น ทุ่มเทในการเรียน  เพื่อจะได้จบการศึกษา นำความรู้ ทักษะที่ได้รับกลับไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป


แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

posted Nov 28, 2016, 5:02 PM by Cat Utakrit   [ updated Nov 29, 2016, 2:36 AM ]

        ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร หัวหน้าภาคบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


TEM จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน

posted Aug 31, 2015, 10:19 PM by technical management   [ updated Oct 27, 2015, 3:27 AM by Cat Utakrit ]

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้เชิญ Prof. Dr. Reinhard Stockmann, Director ของ Centre for Evaluation มหาวิทยาลัย Saarland เยอรมนี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Role of Monitoring & Evaluation for Good Governance ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30-12.30น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง 52-703 ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวัน และเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วม โปรดแจ้งความจำนงค์ได้ที่ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ห้อง 610

สำเร็จไปได้ด้วยดีในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการเชื่อม

posted Aug 28, 2015, 6:44 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:39 PM by Cat Utakrit ]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม เพื่อให้บุคลากรในอาชีพได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสมรรถนะและประสบการณ์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบไว้

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ NCTechEd ครั้งที่ 8 และ ICTechEd ครั้งที่3

posted Aug 28, 2015, 6:37 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:38 PM by Cat Utakrit ]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 8th National Conference on Technical Education และ The 3rd International Conference on Technical Education ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558

เว็บไซต์รายละเอียดของการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้ังที่ 8 

สามารถสมัครได้ที่ http://ncteched.org/  

และ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

สามารถสมัครได้ที่ http://icteched.org/ 

 

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเดียดตามหนังสือเชิญที่แนบมา

1-5 of 5