TEM's PhD graduates 2016

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM)

ความเป็นมา

บุคลากรด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทั้งสองด้านดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพสู่สังคม  หลักสูตรนี้ นอกจากจะศึกษาเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว  ยังเน้นการทำวิจัยเชิงลึก  จำนวน 36 หน่วยกิต  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการทำวิจัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. เป็นนักบริหารการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 2. เป็นนักพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา  โดยการประมวลสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาวางแผน  กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อการดำเนินการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 3. เป็นนักวิจัยและนักวิชาการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (รอบเช้า) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา มีหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และวิชาเลือก กลุ่มบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  หรือกลุ่มวิจัยและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มละ 9 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 2. นวัตกรรมด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรม
 3. ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

รายวิชาเลือกกลุ่มบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 2. การพัฒนารูแปบบการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 3. การบริหารคุณภาพเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 4. การพัฒนาความเป็นผู้นำด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 5. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร
 6. เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารองค์การ

รายวิชากลุ่มวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

 1. ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 2. การพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
 3. การบริหารและประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 5. เครื่องคัดเฉพาะทางด้านวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
 6. สัมมนาปัญหาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การจัดประชุม-สัมมนานำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือเทียบเท่าด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • จะต้องผ่านการทำวิยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ของหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • ในกรณีที่ไม่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์  ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยให้แนบสำเนาเอกสารมาประกอบการสมัครด้วย
 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงานด้านบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
 4. มีโครงการวิทยานิพนธ์ 1 เรื่องที่สนใจจะทำในระดับปริญญาเอก พร้อมสำเนา 6 ชุด ส่งให้ภาควิชาก่อนวันสอบประเมินความสามารถไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวันสอบ
 5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1.-4. ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำและภาควิชา

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

การสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดำเนินการโดยบัณฑิตวิยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยจะมีการสอบข้อเขียน (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ)  และการสอบประเมินความสามารถตามที่กำหนดในแต่ละปี

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ อยู่ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

วันและเวลาเรียน

การจัดวันและเวลาเรียนสำหรับนักศึกษาใช้หลักสูตรภาคปกติ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะจัดในช่วงระหว่างภาคการศึกษา  หรือภาคฤดูร้อนของแต่ละปีการศึกษา

เริ่มเปิดการเรียนการสอน  ตัั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2552

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคละประมาณ 20,000 บาท

ปริญญาที่ได้รับ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา Doctor of Philosophy (Vocational and Technical Education Management) คุณวุฒิย่อ คือ Ph.D. (Voc. & Tech. Ed. Mgnt.)

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2

อ่านรายละเอียดหลักสูตร มคอ.3

 

Registration for : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM)

[contact-form-7 id="2959"]
มาตรฐานการเรียนรู้ปริญญาเอก (Expected Learning Outcome: ELO)

Share This Course