TEM-LAOS-TIGA-2016

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM)

ความเป็นมา

การจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์  และมีคุณภาพสู่สังคม  สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมและนโยบายการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาของประเทศ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษามีภารกิจในการผลิตและพัฒนาุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีสมมรนะสูงขึ้นมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านนโยบานและด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาของประเทศ  ดังนั้น ภาควิชาฯจึงได้ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 และล่าสุด ปี พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. เป็นนักบริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิจัย และ/หรือสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา มีหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต และมี 2 แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แผนการเรียน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

 • วิชาบังคับ     (5 วิชา)  15 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก      (5 วิชา)    9 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์                 12 หน่วยกิต

แผนการเรียน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 • วิชาบังคับ     (7 วิชา)  21 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก      (4 วิชา)  12 หน่วยกิต
 • ปัญหาพิเศษ  (1 วิชา)   3 หน่วยกิต
 • สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากไทยและต่างประเทศ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีที่มีพื้นฐานทางด้านอาชีวศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงานด้านบริหารอาชีวศึกษาในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ หรือ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา
 3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 1. และ 2. ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

การสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดำเนินการโดยบัณฑิตวิยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยจะมีการสอบข้อเขียน (เฉพาะวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ)  และการสอบสัมภาษณ์

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ อยู่ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

จำนวนที่รับเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา

 • หลักสูตรภาคปกติ     รอบค่ำ                    6 คน
 • หลักสูตรภาคพิเศษ   รอบเสาร์-อาทิตย์   15 คน

วันและเวลาเรียน

การจัดวันและเวลาเรียนสำหรับนักศึกษา

 • หลักสูตรภาคปกติ  แผน ก รอบค่ำ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น.
 • หลักสูตรภาคพิเศษ  แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเฉลี่ยภาคการศึกษาละประมาณ 17,000 บาท

ปริญญาที่ได้รับ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา Master of Science in Technical Education (Vocational and Technical Education Management) คุณวุฒิย่อ คือ M.S. Tech. Ed. (Voc. & Tech. Ed. Mgnt.)

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2

อ่านรายละเอียดหลักสูตร มคอ.3

 

Registration for : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM)

[contact-form-7 id="5"]
มาตรฐานการเรียนรู้ปริญญาโท (Expected Learning Outcome: ELO)

Share This Course