13 Jul 2020

ภาควิชา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก DVTM 60-RA จัดทำคำบรรยายวิดิทัศน์ภาษาไทย เรื่อง Vocational Education and Training in Germany เสนอไปยังหน่วยงาน BiBB

ภาควิชา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก DVTM 60-RA จัดทำคำบรรยายวิดิทัศน์ภาษาไทย The BiBB: "Vocational Education and Training in Germany - Assuring the Future"

Read More

13 Jul 2020

สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาวและGIZ -Lao ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาวและ GIZ -Lao ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

Read More

13 Jul 2020

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

Read More

13 Jul 2020

รอคุรุสภาฟันธงเกณฑ์จัดหลักสูตรผลิตครูใหม่ ปรับการผลิตครูจากเดิม 5 ปี เหลือ 4 ปี

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท.

Read More

13 Jul 2020

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

สิ่งที่ควรรู้ไว้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด

Read More