Technical Education Management Department Reception
Technical Education Management Department Reception

ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาและขยายการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเป็นรุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท รอบเช้า และในปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน ได้เพิ่มจำนวนการเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทรอบค่ำด้วย  ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รุ่นแรก (รอบเช้า) และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาในปีการศึกษา 2540

 

การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในช่วง พ.ศ. 2530-2552 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง โดยการรับผู้บริหารจากหน่วยงานเหล่านั้น อาทิ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ความร่วมมือ)

 

ปัจจุบัน ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปรัชญาและปณิธาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันกำหนดไว้คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคณะฯมีปณิธาน การใช้ การสรา้ง และการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรณยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่สากล

วัตถุประสงค์ของภาควิชา

  • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการอาชีวะและเทคนิคศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ ในสาขาอาชีวะและเทคนิคศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางการศึกษา รวมทั้งการถ่ายโอนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ