17 Oct 2021

สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาวและGIZ -Lao ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 พศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Dr. Phouvieng Phomilay ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว และ Assoc.Prof.Dr. Bounseng Khammounty รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย Kumudhini Rosa หัวหน้าหน่วย GIZ -Lao และ Dr. Inleusa Basengkham ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ VELA-TVET ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของคณะอาจารย์และผู้บริหารอาชีวศึกษาจาก สปป ลาว จำนวน 10 คน ที่ได้รับทุนจาก GIZ-Lao ให้มาศึกษาระดับปริญญาโท (ค.อ.ม.) ณ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา   โอกาสนี้ อาจารย์เสมอ  เริงอนันต์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ และคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งแนวทางการส่งบุคลากรจาก สปป ลาวเพื่อมาศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ภาควิชาฯ ในโอกาสต่อไป   ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างดี