ผลงานจากวิชานวัตกรรมด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรม

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4319 ปี 2551 คลิพขายาวยึดลวดหนาม

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4319 ปี 2551 คลิพขายาวยึดลวดหนาม - รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์

“คลิพขายาวยึดลวดหนาม” ปรับปรุงให้มีลักษณะ รูปร่าง และส่วนที่ใช้ยึดติดกับเสา รั้วคอนกรีตให้มีลักษณะที่มั่นคง แข็งแรงขึ้น โดยการเพิ่มความยาวของขาคลิพด้านหนึ่งให้ยาว มากกว่าขนาดความโตของเสารั้วคอนกรีต 1-3 ซม. เพื่อใช้เป็นส่วนที่พับยึดติดกับด้านหลัง รูเจาะบนเสารั้วคอนกรีตเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ขาคลิพด้านที่สั้นกว่าดัดให้มีรูปร่างหยัก ไปมาเป็นลอนขนาดเล็กหนึ่งลอน เพื่อใช้เป็นส่วนที่เบ่งตัวติดกับผนังรูเจาะบนเสารั้ว คอนกรีต ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คลิพคลอนตัวภายในรูเจาะ ด้วยวิธีนี้การยึดลวดหนามติดกับเสารั้ว จะมีความมั่นคง แข็งแรงมากขึ้น เหมาะสมกับความแข็งแรงของลวดหนาม และไม่เกิดการถอนตัวออกมาจากเสารั้วคอนกรีตได้โดยง่าย

ดาวน์โหลด อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4319 ปี 2551 คลิพขายาวยึดลวดหนาม

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพิ่มเติม: ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11963 ปี 2559 หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11963 ปี 2559 หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด

นายโรจนะ ภิรมย์ (S-DVTM 56) ได้ออกแบบหูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นที่ จับกับส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดาน ซึ่งส่วนที่เป็นที่จับนั้นจะประกอบไปด้วยท่องอพีวีซี 90 องศา จำนวน 2 ชิ้น ท่อต่อตรงพีวีซี จำนวน 2 ชิ้น ท่อนไม้ทรงกระบอกเจาะรูจำนวน 2 ชิ้น ประกอบเข้าด้วยกัน ส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดานจะทำจากแผ่นอลูมิเนียมสำเร็จรูปจำนวน 1 ชิ้น เจาะรู 2 รู นำ ส่วนประกอบหลักทั้ง 2 มาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารูเกลียวปล่อยยึดติดให้แน่นแล้วนำแปรงลบ กระดานมาเสียบเข้ากับหูจับแปรงลบกระดานโดยทำการเสียบให้สุดขอบหูจับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ เคลื่อนที่หรือหลุดในขณะทำการลบกระดาน

ดาวน์โหลด อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11963 ปี 2559 หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11685 ปี 2559 อุปกรณ์จับยึดสายไฟ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11685 ปี 2559 อุปกรณ์จับยึดสายไฟ

นายกฤษดา ศรีจันทร์พิยม (DVTM 57) ได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดสายไฟ ตามการประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์ที่จับยึดชนิด VAF ซึ่งสร้างขึ้นให้ใช้งานกับ สายจำนวน 2-3 เส้น โดยเมื่อทดลองใช้แล้ว ปรากฎว่า สามารถใช้กับสาย VAF ขนาด 2×1.5 มม2 จำนวน 2 เส้น ร่วมกับ สาย VAF ขนาด 2×2.5/1 มม2 จำนวน 1 เส้น โดยใช้ในบ้านพัก หรือห้องพักขนาดเล็ก เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้ทันที ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยมีการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ คือ ส่วนตัว อุปกรณ์ 1 ซึ่งจะมีการเจาะรูไว้ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ 3 และมีตัวยึดสำหรับฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 6 จะมีทั้ง 2 ด้านของตัวอุปกรณ์ ส่วนที่ 2 ของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ ฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 2 จะมี ลักษณธแบน ยาว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เว้ารูทั้ง 2 ข้างของฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 5 สำหรับใส่ในตัวยึด สำหรัลฝาครอบด้านบนตัวอุปกรณ์ 6 และมีส่วนที่กดสายไฟที่ช่องกลางของตัวอุปกรณ์ 4

ดาวน์โหลด อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11685 ปี 2559 อุปกรณ์จับยึดสายไฟ

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา