รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร

อาจารย์เสมอ เริงอนันต์
อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์เสมอ เริงอนันต์

ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์

นางวาสนา กลิ่นจำปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวาสนา กลิ่นจำปี

นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์

ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

อาจารย์ ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว