รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร

ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม
อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม

นางวาสนา กลิ่นจำปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวาสนา กลิ่นจำปี

นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์

อาจารย์เสมอ เริงอนันต์
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2 วาระ)

อาจารย์เสมอ เริงอนันต์

รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (2 วาระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์

อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว