hardPage_icteched2015-01
19 Sep 2021

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy” เป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้มีเวทีการแสดงออกซึ่งผลงานวิจัยที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน นำสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

 

อ้างอิงจาก http://ncteched.org/Detail.asp