ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ IThesis ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ IThesis
ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565
**บัณฑิตวิทยาลัยจะเริ่มใช้งานจริง ในเทอม2/2564**
https://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=407...