Technical Education Faculty main road
13 Jul 2020

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหาร อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือ กระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1851